Obchodní podmínky stránky workornot.cz

§1
Úvod

 1. Tato pravidla definují pravidla a způsob fungování webu workornot.cz
 2. Webové stránky workornot.cz jsou zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím internetu.
 3. Tato Pravidla definují práva a povinnosti uživatelů webu workornot.cz a práva a povinnosti Provozovatele webu . Provozovatel webu poskytuje elektronické služby v souladu s Nařízeními a obecně platnými právními předpisy.
 4. V záležitostech, na které se tato Pravidla nevztahují, se použijí ustanovení obecně platného práva.
 5. Před zahájením používat webové stránky, uživatelé mají právo a povinnost přečíst si tato Pravidla, která budou zpřístupněna na webových stránkách workornot.cz způsobem umožňujícím bezplatné seznámení s jejich obsahem. Přijetím Pravidel se rozumí prohlášení o přečtení Pravidel a uzavření smlouvy s Provozovatelem v rozsahu souvisejícím s užíváním Webu.

§2
Slovník

 1. Pojmy obsažené v těchto Pravidlech mají následující znění, pokud Pravidla výslovně nestanoví jinak:
   Administrátor/Moderátor – osoba jménem Provozovatele odpovědná za fungování Webu, věcný dohled a zdroje Webu.
  1. Údaje - informace z veřejných rejstříků o podnikatelích provozujících podnikatelskou činnost;
  2. Společnost - zaměstnavatel podléhající posuzování prostřednictvím Webu, bez ohledu na druh právní subjektivity nebo její nedostatek.
  3. Kontaktní formulář - funkce na webu Provozovatele, prostřednictvím které mohou uživatelé webu kontaktovat Provozovatele za účelem zahájení spolupráce nebo uzavření nahlásit porušení.
  4. Obchodní klient – profesionální uživatel Webu, který je klientem Provozovatele, pro kterého Provozovatel poskytuje placené marketingové nebo náborové služby v rámci Webu workornot.cz.
  5. Profesionální uživatelský účet – Webová stránka umožňuje firemním zákazníkům využívat placené služby webové stránky udržováním profilu a jeho používáním pro marketingové a náborové aktivity.
  6. Nick – individuální uživatelské jméno zveřejněné při zveřejňování názorů na společnosti na webu.
  7. Operátor služby – M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., DIČ: 38731997, Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bukurešť
  8. Profil – podstránka spuštěná jako výsledek vyhledávání ve vyhledávači na webu www.workornot.cz dané společnosti, kde je údaje jsou umístěny spolu s možností přidávání názorů Uživatelů.
  9. Obchodní podmínky - tato pravidla webových stránek zveřejněná v elektronické podobě na webových stránkách www.workornot.cz;
  10. RODO - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů takové údaje a o zrušení směrnice 95/46/ES.
  11. Servis – webová stránka https://www.workornot.cz
  12. Uživatel – jakýkoli subjekt používající webové stránky bez ohledu na status nebo právní subjektivitu.

§3
Úvodní ustanovení

 1. Účelem webu je
  1. poskytnout uživatelům přístup k informacím a údajům o podnikatelích provozujících obchodní činnost na území České republiky;
  2. Umožňuje uživatelům zveřejňovat názory a hodnotit Společnosti bývalými nebo současnými zaměstnanci a také dalšími lidmi, kteří vědí o kvalitě zaměstnání v dané Společnosti. Webové stránky umožňují výměnu informací o společnostech s nejvyššími standardy posuzování a ověřování za podmínek popsaných v těchto Pravidlech.
 2. Používání webu je možné pouze na na základě ustanovení uvedených v těchto Pravidlech.
 3. Webové stránky jsou určeny pro dospělé uživatele.
 4. Webové stránky mají právo umístit na své webové stránky reklamní obsah jak z webových stránek a subjektů spřízněných s Provozovatelem, jakož i od nespojených subjektů, kterým Provozovatel povolil umísťovat reklamní obsah.

§ 4
Údaje podnikatelů

 1. Provozovatel v souladu s ustanoveními těchto Pravidel a obecným právem poskytuje Uživatelům přístup k údajům zveřejněným ve veřejně dostupných rejstřících subjektů podnikajících v podnikání. Činnost uvedená v § 5. Tyto subjekty nejsou povinny být uživateli Webu a mají profesionální uživatelské účty. Firemní údaje podléhají stahování z veřejných rejstříků a jejich umístění na webové stránky způsobem, který Vám umožní je číst a stahovat.
 2. Údaje umístěné na webových stránkách provozovatelem jsou pouze informativní a pocházejí z veřejně dostupných veřejných rejstříků.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jím zveřejněná data, včetně jejich obsahu a chyb, které mohou obsahovat.
 4. Tyto údaje rovněž nemohou být podkladem pro zahájení nebo opuštění práce pro daného zaměstnavatele nebo navázání obchodního vztahu. Provozovatel svou odpovědnost v tomto ohledu vylučuje a rozhodnutí učiněná potenciálními zaměstnanci nebo obchodními partnery jsou jejich individuálními rozhodnutími, za která nesou výhradní odpovědnost.
 5. Údaje zveřejňované a zpracovávané Provozovatelem byly na Webové stránky umístěny pouze pro informační účely s cílem poskytnout občanům širší přístup k informacím o jejich podnikatelské činnosti na základě oprávněných zájmů Provozovatele. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v odstavci s názvem GDPR.
 6. Každý Uživatel je povinen používat Webové stránky v souladu s Nařízeními, zákonem a způsobem, který nezpůsobuje neoprávněná úprava obsahu umístěného na Webu a neoprávněné zásahy do provozu Webu.

§5
Provoz webu

 1. Web obsahuje údaje o zapsané společnosti na území České republiky v dostupných veřejných a otevřených rejstřících, jako je např. KRS, CEIDG, DIČ.
 2. Pro každou ze společností služba vytvoří samostatný profil společnosti.
 3. Profil společnosti obsahuje následující údaje o společnostech:
  1. Registrační údaje společnosti
  2. Procentuální hodnocení pro danou společnost
  3. Webové stránky s uživatelskými komentáři související s danou společností
  4. Nábor prováděný společností, aktuální i archivní
  5. Profil společnosti Vám také umožňuje přihlásit se k odběru poskytnutím e-mailové adresy, na kterou budou informace o budou odeslány nové komentáře a aktivita daného profilu .
 4. Po zadání názvu dané společnosti do vyhrazeného vyhledávače na webové stránce se zobrazí její profil.< /li>
 5. Podle Pravidel mají Uživatelé možnost zveřejňovat názory na Společnosti tak, že Provozovateli poskytnou možnost uveřejnit komentář pouze v textové podobě v Profilu dané Společnosti.
 6. Uživatelé mohou také hodnotit danou společnost v samostatném formuláři výběrem jedné ze tří možností: Pozitivní, Neutrální nebo Negativní - pak mohou, ale nemusí vkládat komentář.
 7. Názory zveřejněné Uživateli jsou veřejně dostupné, s čímž Uživatelé souhlasí přijetím obsahu těchto Pravidel.
 8. Uživatel má také možnost si přečíst dříve zveřejněné komentáře o dané společnosti a zveřejnění vlastního komentáře o společnosti po přijetí Pravidel a poskytnutí vlastní přezdívky. Uživatel navíc uvede, zda je jeho názor pozitivní, neutrální nebo negativní.
 9. Přidání názoru probíhá po stisknutí tlačítka „Přidat recenze“ na profilu Společnosti. Poté web automaticky umístí názor do profilu společnosti.
 10. Web má také funkcionalitu ve formě procentuálního hodnocení viditelného na profilu společnosti. Procentuální hodnocení je vypočítáno na základě všech kladných hodnocení udělených v době zveřejnění posudku.
 11. Každý názor uveřejněný na profilu společnosti může být moderátorovi oznámen jako porušující pravidla těchto Pravidel stisknutím tlačítka "Nahlásit". Pokud je daný názor nahlášen 50x, moderátor ověří záznam z hlediska souladu se zákonem a Nařízeními.
 12. Web také umožňuje zahájit diskuzi pod názory odpovědí na daný názor. Chcete-li to provést, vyberte tlačítko „Odpovědět“, poté zadejte obsah komentáře a přidejte přezdívku. Přidání odpovědi je možné pouze po přijetí Pravidel a stisknutí tlačítka Odpovědět.
 13. Zveřejnění písemného stanoviska nebo odpovědi na stanovisko vyžaduje zadání přezdívky. Uživatelé, kteří publikují názor společně s Nickem, souhlasí s veřejně dostupným zveřejněním údajů, které sami zveřejnili.
 14. Podle Předpisů mají Uživatelé možnost přihlásit se k odběru Profilu dané Společnosti. Chcete-li si získat odber, vyberte možnost „Sledovat společnost“ v profilu společnosti, poté zadejte svou e-mailovou adresu a přijměte tato Pravidla. Uživatel má možnost vybrat si možnost, zda je vlastníkem Společnosti, ke které se má přihlásit. Poskytnutí údajů ve formě e-mailové adresy je dobrovolné a zpracování údajů probíhá v souladu se zásadami ochrany osobních údajů podrobně popsanými v části GDPR.
 15. Názory a odpovědi porušující ustanovení těchto Nařízení budou odstraněny nebo změněny nezávisle Správcem nebo po odeslání oznámení popsaného výše. Správce si vyhrazuje právo zablokovat uživatele, kteří porušují ustanovení Pravidel.
 16. Provozovatel informuje, že vzhledem k rozsáhlosti webu nejsou k dispozici lidské zdroje ani systémové možnosti pro kontrolu a ověřování Profilů v podmínkách údajů převzatých z veřejných rejstříků, jejich změn či aktualizací, obsahu zveřejněného v komentářích, který by mohl porušovat dobré jméno nebo zájmy posuzovaných společností. V případě zjištění výše uvedeného porušení jsou Uživatelé nebo Společnosti povinni toto porušení nahlásit Provozovateli prostřednictvím Kontaktního formuláře v souladu s níže uvedeným postupem.
 17. Každý Uživatel a Společnost kromě provedení Nahlásit prostřednictvím vyhrazeného tlačítka „Nahlásit“, má právo nahlásit porušení těchto Pravidel nebo obecně platných právních předpisů prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.workornot.cz. Přihlášky podané jinou formou (e-mail, klasický dopis) budou posuzovány pouze po předchozím upozornění prostřednictvím kontaktního formuláře na webu. workornot.cz.
 18. Oznamující osoba je povinna doložit věrohodnost nahlášeného porušení zasláním příslušných materiálů, které to prokazují. Tato osoba je rovněž výhradně odpovědná za obsah odeslané žádosti jak Provozovateli, tak Společnosti, jejíž profil či názor nahlásila.
 19. Odesláním žádosti prostřednictvím kontaktního formuláře se Provozovatel zavazuje ověřit žádost do 21 dnů ode dne oznámení. Pokud žadatel potřebuje doplnit např. plnou moc nebo předložit další doklady, počítá se lhůta 21 dnů od doplnění těchto dokumentů.
 20. Pokud je žadatel zástupcem Společnosti, jejíž profil je v Databáze webových stránek, pak by tato osoba měla mít příslušné doklady prokazující možnost zastupování Společnosti nebo případnou plnou moc vystavenou subjektem oprávněným ji zastupovat.
 21. Uživatelé používající webové stránky zveřejňují názory a odpovědi ve společnosti Společnosti profily jsou povinny poskytovat spolehlivé a ověřené informace o Firmách.
 22. Je zakázáno zveřejňovat názory, které obsahují vulgární slova, podněcují k nenávisti, urážejí náboženské cítění, vyzývají k fašismu a nacismu a další obsah odporující zákonu popř. slušnost. Rovněž je zakázáno uvádět v názorech a odpovědích informace představující obchodní tajemství. Rovněž je zakázáno uveřejňovat reklamní a marketingový obsah v názorech, které nebyly písemně odsouhlaseny s Provozovatelem pod hrozbou neplatnosti.
 23. Uživatelé Stránek jsou plně odpovědní za obsah, který zveřejní ve smyslu názory a reakce na názory. Názory zveřejněné uživateli nesmí poškodit zájmy jimi posuzovaných společností. Odpovědnost Provozovatele je vyloučena v případě škody způsobené Uživateli v jakékoli formě, rovněž jednáním v rozporu s tímto Řádem a ustanoveními obecně platných právních předpisů. Provozovatel stránek rovněž nenese odpovědnost za obsah názorů zveřejněných v profilech Společností. Za poskytnuté názory a odpovědi jsou odpovědní výhradně uživatelé webových stránek. Jakékoli nároky porušující zájmy a dobré jméno Společností by měly být adresovány přímo Uživatelům Webu, odpovědnost Provozovatele je v tomto ohledu podle Nařízení vyloučena.

§6
GDPR

 1. V souladu s ustanovením obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 Provozovatel webu oznamuje, že správcem osobních údajů je M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bukurešť. Subjekt údajů se může obrátit na správce osobních údajů takto:
  1. písemně na adresu M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bukurešť
  2. prostřednictvím e-mailové adresy kontakt@workornot.cz
 2. Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ( DPO), na kterého se lze obrátit ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv souvisejících se zpracováním údajů.
 • Správce zpracovává údaje následujících fyzických osob:
  1. Uživatelé webu workornot.cz,
  2. podnikatelé – společnosti, jejichž údaje byly převzaty z veřejně dostupných rejstříků uvedených v těchto Pravidlech;
  3. klienti, obchodní partneři Provozovatele;
  4. osoby zastupující nebo oprávněné na základě příslušných plných mocí k zastupování právnické osoby nebo organizační složky bez právní subjektivity;
  5. osoby podávající Provozovateli stížnosti, oznámení či jiné žádosti;
  6. li>
  7. osoby, kterým Provozovatel na základě samostatných oprávnění směruje reklamní, marketingovou nebo náborovou korespondenci;
 • Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje pro následující účely: < /tr>
  Účel zpracování osobních údajů Právní základ pro zpracování údajů
  Uzavření a plnění smlouvy o používání webových stránek, přijímání reklamací, jejich prověřování, oznamování Potřeba zpracování údajů nezbytných k uzavření a plnění smlouvy, plnění povinností nezbytných k poskytování zákazníkům a poskytovat vzdálené služby
  Přímý marketing a reklama Právně legitimní zájem správce osobních údajů a souhlas správce, je-li vyžadován podle zvláštních předpisů
  Provozování webu Oprávněný zájem správce osobních údajů a souhlas Správce, je-li vyžadován podle zvláštních předpisů
  Vymáhání reklamací a vyřizování reklamací vůči Provozovateli Oprávněný zájem správce osobních údajů v případě vystupování před soudem nebo rozhodčím soudem
  Prověřování stížností a odvolání týkajících se služeb poskytovaných Správcem, jakož i žádostí a dotazů adresovaných správci; Oprávněný zájem správce osobních údajů, plnění smlouvy, posuzování stížností a souhlas správce, pokud to vyžadují zvláštní předpisy
  Analytické a statistické Oprávněný zájem správce osobních údajů v podobě zkvalitňování poskytovaných služeb
  Podání orgánům činným v trestním řízení a subjektům pověřeným rozhodnutím soudu. Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce
  Osobní údaje Uživatelů - fyzické osoby přidávající komentáře, poskytnutí osobní přezdívky < /b> - poskytování informací o provozované obchodní činnosti Oprávněný zájem správce směřující k zajištění transparentnosti ekonomických transakcí, zejména mezi současnými či budoucími zaměstnanci, zveřejňování názorů na Společnosti a reakce na názory
  Osobní údaje odběratelů - komunikace s osobami přihlášenými k odběru daného firemního profilu poskytnutím e-mailové adresy Oprávněný zájem správce osobních údajů a držení souhlas udělený Správcem, pokud to vyžadují zvláštní předpisy
  Osobní údaje osob zastupujících Společnosti uzavření a plnění smlouvy, posuzování stížností a oznámení , zastupování před soudy v případě jakýchkoli nároků Oprávněný zájem správce osobních údajů a souhlas správce, pokud je vyžadován podle zvláštních předpisů
 • Příjemcem osobních údajů mohou být i subjekty poskytující ICT služby, subjekty spolupracující se správcem, subdodavatelé správce, subjekty poskytující poštovní, kurýrní, právní a účetní služby, pojišťovnictví a bankovnictví.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 • V případě přímého marketingu vlastních produktů a služeb Provozovatele nebude využíváno profilování.
 • Ochrana osobních údajů – Provozovatel s ohledem na nejvyšší standardy dbá na bezpečnost uchovávaných a předávaných osobních údajů v souladu s GDPR a dalšími ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Dodržuje vnitřní politiku sledování úrovně zabezpečení ochrany údajů.
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů:
  1. zpracování údajů o podnikatelích vyplývá z ustanovení zákona, včetně zákon ze dne 25. února 2016 o opakovaném použití informací veřejného sektoru a obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016;
  2. zpracování údajů je určeno k informování ostatních účastníků ekonomických transakcí o podnikatelské činnosti Účastníků, poskytování přístupu každému ke spolehlivým, důvěryhodným a transparentním informacím při splnění požadavků kladených zákonem na využívání veřejných informací;
  3. zpracovaná data nacházejí svůj zdroj ve veřejných informačních službách, a to jsou Centrální registr a informace o hospodářské činnosti pod dohledem ministra rozvoje a Národní soudní rejstřík vedený ministrem spravedlnosti;
  4. zpracování osobních údajů je nutné, aby Uživatelé zadali hodnocení dané Společnosti a reagovali na komentáře - čl. 6 sec. 1 lit. f) GDPR - oprávněný zájem - vložení komentáře
  5. zpracování údajů nevyžaduje samostatný souhlas, protože údaje jsou veřejné, zveřejněné ve veřejných databázích a registrech a jsou založeny na oprávněném zájmu správce osobních údajů, jako je přímý marketing vlastních produktů a služeb správce, uplatňování nároků z uzavřené smlouvy, analytické a statistické účely;
  6. plnění zákonných povinností správce údajů podle polského, evropského a mezinárodního práva ;
  7. souhlas v případě jeho dobrovolného vyjádření - objednání předplatného profilu dané Společnosti - čl. 6 sec. 1 lit. a) GDPR
 • Osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává, mají tato práva:
  1. právo na přístup k Vašim osobním údajům získáním informace, zda Provozovatel údaje zpracovává a za jakým účelem;
  2. právo na opravu údajů žádostí o opravu neúplných nebo nesprávných údajů
  3. právo na vymazání údajů v případě podání takové žádosti Provozovateli nebo v důsledku odvolání souhlasu se zpracováním údajů;
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů - Provozovatel v tomto případě nesmí údaje aktivně využívat pro účely např. smlouvy, přičemž Provozovatel je může nadále uchovávat;
  5. právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená jejich obdržení od Správce údajů, v běžně používaném formátu a jejich zaslání jinému Správci;
  6. právo vznést námitky, zejména pro účely přímého marketingu – podání námitky má za následek ukončení zpracování údajů pro účely uvedené v námitce;
  7. právo podat stížnost dozorovému orgánu zabývající se ochranou osobních údajů, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  8. právo odvolat souhlas – aniž by byla dotčena zákonnost úkonů učiněných před jeho stažení;
  9. v případě automatizovaného rozhodování právo napadnout toto rozhodnutí, požádat o lidský zásah za účelem získání individuálního rozhodnutí;
 • Výkon výše uvedených práv bude probíhat prostřednictvím správce údajů nebo DPO.
 • Doba uchování osobních údajů - v případě:
  1. uzavření smlouvy se správcem, osobní údaje budou uloženy do
   1. subjekt údajů vznese účinnou námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají .,
   2. doba trvání smlouvy,
   3. omezení nároků z uzavřené smlouvy nebo do uplynutí povinnosti uchovávat údaje vyplývající ze zákonných ustanovení, zejména daňového zákona
   4. komunikace přes webové stránky www.workornot.cz po dobu až 30 dnů
   5. posuzování žádostí, stížností – dokud nebude záležitost definitivně vyřešena
   6. marketing a reklama – do vznesení námitky nebo odvolání souhlasu
   7. statistické a analytické databáze – v anonymizované podobě po uzavření smlouvy
   8. povinnosti stanovené zákonem – po dobu uloženou zvláštními právními předpisy ustanovení do zániku této povinnosti
  2. informace o provozované podnikatelské činnosti do doby vznesení námitky z důvodů souvisejících s individuálními okolnostmi na straně Společnosti s tím, že avšak na straně Provozovatele nebude existovat žádný právně oprávněný zájem Správce
  3. poskytnout příslušný souhlas, osobní údaje budou použity pro účely uvedené v souhlasu až do jeho odvolání.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné k navázání spolupráce a uzavření smlouvy a plnění této smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů nebo nedostatek souhlasu bude mít za následek nemožnost uzavření smlouvy. Poskytnutí údajů pro marketingové účely je dobrovolné.
 • §7
  Zásady souborů cookies

  1. Používání webu Provozovatele generuje automatický sběr dat o zařízení uživatele, na kterém uživatel provozuje web Provozovatele. Zaznamenává se IP adresa aktuálně používaná zařízením Uživatele, datum a čas, typ prohlížeče a operační systém zařízení a také navštívené stránky. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezpečnosti a zlepšení kvality služeb poskytovaných Provozovatelem. Analýzy pro statistické účely jsou prováděny pouze v anonymizované podobě, případné další analýzy jsou prováděny v rámci těchto Pravidel. Zpracování osobních údajů podle zásad cookies je založeno na čl. 6 sec. 1 lit. f) GDPR, kdy jsou bezpečnostní účely a zvyšování kvality služeb oprávněným zájmem Provozovatele jako Správce údajů.
  2. V případě kontaktu Uživatelem prostřednictvím kontaktního formuláře pouze poskytnuté osobní údaje Uživatelem ve formuláři a které jsou nezbytné pro vyřizování dotazů a poskytování odpovědí.
  3. Provozovatel tímto prohlašuje, že k provozování svých stránek využívá asistenci poskytovatelů služeb.
  4. Provozovatel používá cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele. Některé z používaných cookies jsou po skončení relace prohlížeče smazány. Ostatní cookies zůstávají na zařízení Uživatele a umožňují Provozovateli rozpoznat jeho prohlížeč při další návštěvě. Uživatel si může nastavit svůj prohlížeč tak, aby byl informován o ukládání cookies, a rozhodnout se, zda je přijme nebo vyloučí přijímání cookies. Neakceptování cookies může omezit provoz webových stránek Provozovatele. Přijetím cookies se rozumí souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele pomocí cookies. V tomto případě se zpracování osobních údajů provádí na základě čl. 6 sec. 1 lit. a) GDPR – Souhlas uživatele.
  5. V rozsahu neupraveném v tomto odstavci a ohledně zásad používání souborů cookie se přiměřeně použije ustanovení § 6 těchto nařízení.

  §8
  Odpovědnost provozovatele

  1. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné jednání Uživatelů nebo Společností, zejména za jimi zveřejněný obsah, včetně prohlášení z hlediska jejich pravdivosti a platnosti, jakož i účinků těchto prohlášení ve vztahu k třetím osobám v případě jimi způsobené škody.
  2. Provozovatel neodpovídá za přerušení přístupu na Webové stránky a následné škody způsobené náhodnými situacemi, např. jako jsou selhání serveru, činnosti údržby, útoky hackerů, klimatické katastrofy, válka a další nepředvídané situace.

  §9
  Závěrečná ustanovení

  1. Tyto předpisy nabývají účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách Služby a jsou platné do odvolání.
  2. Tyto předpisy lze pouze vykládat ze strany Provozovatele.< /li>
  3. Změna Pravidel - právo měnit tyto Pravidla má pouze Provozovatel. O změně Pravidel bude Provozovatel informovat Uživatele webu na svých webových stránkách, v případě subjektů, jejichž emailové adresy má Provozovatel prostřednictvím těchto adres. Všem subjektům bude obsah a čas nabytí účinnosti nového znění Předpisů oznámen nejpozději 7 dnů přede dnem nabytí účinnosti. Nepředložení prohlášení o odmítnutí nového znění Pravidel ze strany Uživatelů se považuje za jeho přijetí a vůli pokračovat ve smlouvě. V případě předložení takového prohlášení do 5 dnů od obdržení oznámení o změně Pravidel má za následek ukončení smlouvy ke dni nabytí účinnosti nového znění Pravidel.
  4. Stížnosti a žádosti související s aplikací Pravidel by měly být zaslány Provozovateli prostřednictvím kontaktního formuláře.
  5. V záležitostech, které nejsou upraveny, se použijí příslušná ustanovení polského práva.< /li>
  6. Polská verze Pravidel je právně závazná a pouze ji lze vykládat v případě zveřejnění verze v jiném jazyce provozovatelem.
  7. Případné spory vyplývající z aplikace tyto předpisy, které nelze vyřešit smírnou cestou, budou řešeny společným soudem s příslušnou jurisdikcí pro Provozovatele.
  8. Ustanovení o oddělitelnosti – Pokud se některá ustanovení těchto předpisů ukáží jako neplatná, stane se tak neovlivní platnost zbývajících ustanovení.
  9. Webové stránky a materiály na nich obsažené jsou chráněny autorským zákonem a nelze je reprodukovat, kopírovat, šířit a používat bez souhlasu Provozovatele.
  10. Případné stížnosti zasílejte Provozovateli prostřednictvím Formulářů jako kontaktní osoba a bude zvážena do 21 dnů ode dne oznámení. Pokud je nutné, aby žadatel doplnil např. plnou moc nebo předložil další doklady, počítá se lhůta 21 dnů od vyřízení těchto nedostatků.
  11. Provozovatele lze kontaktovat e-mailem kontakt@workornot.cz nebo na registrační adresu .